לייעוץ והכוונה ניתן לפנות לרונן ברק רו"ח או לצוות המשרד
טלפון : 03-6130140 פקס: 03-6129130
נייד: 054-4758000

קבלת אישור תרומות לצרכי מס

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מתיר לנותן התרומה להזדכות במס בגין התרומה שנתן (בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף).
בשל כך, תורמים רבים מתנים את תרומתם בכך שיהיה לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. התנאים לקבלת אישור זה מתווספים לתנאים הנדרשים לצורך קבלת אישור תקין.
תוקפו של האישור הוא לשלוש שנים, כאשר ניתנת אפשרות להארכה של שלוש שנים נוספות למוסד אשר יעמוד בכל התנאים.
מוסד שלא יעמוד בתנאים, ישלל האישור שניתן לו.
הבקשה תוגש על טופס 5245 אליה יצורפו המסמכים הבאים:
1. פרטים על פעילות המוסד.
2. מסמכי התאגדות.
3. רשימת המייסדים ונושאי התפקידים.
4. דו"חות כספיים.
5. כתב התחייבות ונספחיו ובו שורה של ההתחייבויות שעל המוסד המבקש לעמוד בהם.
6. רישום במס הכנסה.
7. רישום במע"מ.
8. אישור ניהול תקין מרשם העמותות או רשם ההקדשות.

כדי למנוע עיכובים בטיפול בבקשה, יש למלא את כל ההתחייבויות.
ניתן לפנות למשרדנו לצורך קבלת סיוע בהגשת בקשה לאישור לפי סעיף 46 לפקודה.

כתובתנו: מנחם בגין 12, רמת גן טלפון : 03-6130140 פקס: 03-6129130 לשליחת מייל לחץ כאן